نوع پوشش زنان ایران باستان از منظر آثار هنری كهن

 نوع پوشش زنان ایران باستان از منظر آثار هنری كهن
محمد ناصری فردجمعه 11 اسفند 1391 | 11 سال پیش جام نقره ای مرو دشت با نقش بانویی ایستاده با طرح لباسی به بلندای تمام قد و بسیار زیبا، متعلق به ایلام كهن(2300 ق.م ) با شباهتی بسیار نزدیك به نقش لباس سنگ نگاره های تیمره (3000 ق.م.) كه نشان از اصالت و نجابت (نجیب ‌و اصیل‌بودن, پاک‌نژادبودن, بزرگ منش بودن) یك ملت دارد!؟ كشف و عكس سنگ نگاره : محمد ناصری فرد --- تاریخ: زمستان 1390دسته‌بندیسایر جاذبه‌هامرکزیکلید‌واژهنوعپوششزنانایرانباستانمنظرآثارهنریكهن1616 بازدید