مشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیا

مشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیا
محمد ناصری فردپنجشنبه 12 بهمن 1391 | 11 سال پیش نقش سنگ نگاره ای كه توسط هنرمند ایرانی در هزاره های قبل بردیواره ی كوه ها و دره های تیمره حك شده با شباهت هایی بسیار نزدیك به تصویر ببرهای تاسمانی Thylacines ! آیا این نقش سنگ نگاره گونه ای از حیوان تاسمانی است كه نسل آن منقرض شده یا از گونه گربه سانانی متفاوت است كه نیاز به مطالعات زیست شناسی دارد. لازم به ذكر است كه از این نمونه ها متعدد یافته ایم. دسته‌بندیسایر جاذبه‌هامرکزیکلید‌واژهمشابهتسنگنگارههایایراننقشحیواناتمنقرضشدهاسترالیا1538 بازدید