سنگ نگاره های ایران

سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فرديكشنبه 28 آبان 1391 | 11 سال پیشنقشی شبیه انسان های فرا زمینی با كلاهخود و لباس سراندرپا كه هنرمند با نقطه چین مسیر فرود آن را به زمین نیز مشخص كرده است و شگفت انگیز آن كه دقیقا شبیه آن نیز در پرو هم كشف شده است. (نقش زیر) محل: تیمره، كوه های اطراف خمین. كشف و عكس: محمد ناصری فرد قدمت: 5000 ق.م nephilimskulls.com دسته‌بندیسایر جاذبه‌هامرکزیکلید‌واژهسنگنگارههایایران889 بازدید