زاینده رود در سامان

زاینده رود در سامان
یوسف روحیسه‌شنبه 17 مرداد 1391 | 11 سال پیشدر مسیر تیران به سمت شهر کرد با این منظره در ورودی شهر سامان مواجه خواهید شد که بسیار زیبا و آرام بخش میباشد دسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاواژه کلیدیزایندهرودسامان996 بازدید
عبدالرضا امیر بله موافق ام با نظر شماسه‌شنبه 17 مرداد 1391 | 11 سال پیش