نقش یوز در میان سنگ نگاره های ایران

نقش یوز در میان سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فردشنبه 31 تير 1391 | 11 سال پیشنقش یوز در میان سنگ نگاره های ایران با تكنیك هنری فوق العاده و انتقال حالت كه نشان از دیده های دقیق هنرمند و وجود فراوانی این حیوان زیبا در كوه های تیمره ( مركز ایران) در گذشته های دور دارد. این نقش آنقدر كهن است كه رنگ حكاكی همگون رنگ بستر شده. متاسفانه اكنون دیگر از این حیوان زیبا اثری نیست. فقط نقش های فراوان آنها بر دیواره های غارها، دره ها و كوه ها با ما سخن می گویند. خانه است و از صاحبان خانه ( هنرمندان و یوزها) اثری نیست. محل: تیمره ( كوه های اطراف خمین) كشف و عكس: محمد ناصری فرد قدمت: حدود هزاره ی هفتم ق.م تاریخ: زمستان سال 1387دسته‌بندیسایر جاذبه‌هامرکزیکلید‌واژهنقشیوزمیانسنگنگارههایایران1155 بازدید