گاومیش به هنگام آبتنی در مرداب

گاومیش به هنگام آبتنی در مرداب
یوسف روحیچهارشنبه 4 اسفند 1389 | 12 سال پیشگاومیش به هنگام آبتنی در مرداب - photo by payam mohamadiدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهگاومیشهنگامآبتنیمرداب1049 بازدید
تقی خوشا به حالشچهارشنبه 4 اسفند 1389 | 12 سال پیش