بن بست آسمان

بن بست آسمان
گاهی کوچه ها با آن که بن بستند،به آسمان میرسند! (یکی از کوچه های روستای چم)10
نجمه | دوشنبه 17 اسفند 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیبستآسمان
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی