دره زیبای جورد

دره زیبای جورد
دره زیبای جوردع بهنام | سه‌شنبه 12 آبان 1388
واژه کلیدیدرهزیبایجورد
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.