صبحگاه

صبحگاه
صبحگاه کوهستان پارک یزد.این پارک در ابتدای مسیر جاده یزد به تفت قرار دارد.نجمه | شنبه 22 تير 1387
واژه کلیدیصبحگاه
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی