تمنای تو

تمنای تو
نجمه فرشیجمعه 10 اسفند 1386 | 15 سال پیشدستها را به آسمان ساییده اند.تمنایی دارند شاید... پا در گل دارند و پرواز میخواهند. هرکس داستانی دارد،اگر بتوان شنید طبیعت نیز. و آنها نیز قصه تلخ خود اینچنین به قلبم خواندند!دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهتمنای845 بازدید