تمنای تو

تمنای تو
دستها را به آسمان ساییده اند.تمنایی دارند شاید... پا در گل دارند و پرواز میخواهند. هرکس داستانی دارد،اگر بتوان شنید طبیعت نیز. و آنها نیز قصه تلخ خود اینچنین به قلبم خواندند!00
نجمه | جمعه 10 اسفند 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیتمنای
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی