شعر کوه و شعر من

شعر کوه و شعر من
نجمه فرشیيكشنبه 5 اسفند 1386 | 15 سال پیشبنفشه ای خوشرنگ، دمیده بود در آغوش کوه، از دل سنگ. به کوه گفتم شعرت خوش است و تازه و تر! اگر درست بخواهی، من از تو شاعر تر. که شعرت از دل سنگ است و شعرم از دل تنگ! "فریدون مشیری" شعر کوهستان را اما نویدی نیز هست، که در سنگ نیز میتوان قد برافراشت و رویید....دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهشعرکوه1493 بازدید