روز آفتابی

روز آفتابی
نجمه فرشیشنبه 27 بهمن 1386 | 15 سال پیشتک درختی در قسمتی از روستای شرب العین در روز زیبای آفتابی در کنار برف به زمین نشسته. دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهروزآفتابی940 بازدید