روز آفتابی

روز آفتابی
تک درختی در قسمتی از روستای شرب العین در روز زیبای آفتابی در کنار برف به زمین نشسته. 00
نجمه | شنبه 27 بهمن 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیروزآفتابی
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی