اطاقور-روستای لیل

اطاقور-روستای لیل
روستای لیل بین جاده اطاقور و خرما از توابع شهرستان لنگرود قرارداشته و دارای طبیعتی بکر و دست نخورده است یوسف | يكشنبه 6 آبان 13861157 بازدید
بابک (-:يكشنبه 6 آبان 1386 | 14 سال پیش