جاده اسالم به خلخال

جاده اسالم به خلخال
روستایی زیبا در مسیر اسالم به خلخالسید مجتبی | سه‌شنبه 23 مرداد 1386