شکار در ایران

شکار در ایران
محمد ارجمندیسه‌شنبه 2 مرداد 1386 | 16 سال پیشدر هر یک از کشورها قواعد و مقررات مخصوصی برای شکار حیوانات مختلف هست و نیز در هر نقطهای جانوران خاصی برای شکار وجود دارد. در کشور ایران شکار بیشتر جنبه تفریحی دارد جز شکارماهی و استفاده از پر برخی از پرندگان یا پوست برخی از حیوانات. حیوانات شکاری در ایران در پنج منطقه پیدا میشود: 1- سواحل دریای خزر 2- فلات مرکزی 3- کوههای لرستان و کوهکیلویه 4- خوزستان5- سواحل خلیج فارس و بلوچستان. در سواحل دریای خزر بواسطهگرمی هوا و وجود جنگل‚ حیوانات عظیمالجثه از قبیل ببر و پلنگ وخرس یافت میشود و جانوران کوچک نیز مانند روباه و شغال و خوکوحشی و گراز و سمور و سگ آبی و سنجاب و خارپشت و خرگوش وگاومیش و گربه وحشی زیست میکنند. و اقسام مارهای زهردار و آبی و انواع بز کل‚ مرال‚ پازن و انواع لاکپشت وجود دارد. در فلاتمرکزی پلنگ و یوزپلنگ‚ کفتار‚ گورخر‚ آهو‚ گربه وحشی‚ روباه‚خرگوش‚ گرگ‚ شغال و غیره دیده میشود. در کوهستانهای لرستان و کوهکیلویه یوزپلنگ و خرس و گرگ و روباه و گربه وحشی و بندرتپلنگ و بز کل و غیره یافت میشود. در خوزستان سابقا در نیزارهاشیر بوده ولی اکنون نیست و انواع آهو و موشهای صحرایی زندگیمیکنند. در سواحل خلیج فارس و بلوچستان پلنگ‚ گرگ‚ شغال‚ بزکوهی‚ آهو و گاو کوهی یافت میشود. در بیشتر کشورهای جهان پوست حیوانات وحشی و خز و غیره اهمیتفوقالعادهای دارد و در اروپا و آمریکا این اجناس از حیث قیمت بااشیاء تجملی و جواهرات برابری میکنند‚ و در ایران نیز بااینکه از اینحیث در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی باز میتوان تا اندازهای از آنبهرهمند شد بویژه پوست روباه که این جانور در ایران فراوان است وپوست پلنگ که از جنس زیباترین پوست پلنگها میباشد. برای طیور شکاری نیز در ایران سه منطقه میتوان مشخص کرد: 1-سواحل خلیج فارس 2- سواحل بحر خزر و قسمتی از البرز شمالی 3-فلاتهای مرکزی. عدهای از طیور مدت کمی در ایران زندگی میکنندمانند پرندگان شمالی روسیه که در سرمای سخت زمستان به سواحلدریای خزر میآیند و در اوایل تابستان به محل اصلی خود بازمیگردند. طیور ایران را به دو نوع میتوان تقسیم کرد: 1- طیور اهلی‚ از قبیلاردک‚ غاز‚ مرغ شاخدار‚ بوقلمون و غیره. 2- طیور وحشی‚ اول:حلالگوشتها‚ مانند اردک وحشی‚ درنا‚ سیاهسنبلی‚ بلدرچین‚ یلوه‚هوبره‚ خروس کولی‚ کبوتر چاهی‚ توکا‚ سار‚ تیهو‚ باقرقره‚زنگولهبال‚ کبک‚ کبک دری‚ قمری‚ چکاوک و غیره. دوم: حرامگوشتها‚مانند عقاب‚ باز‚ طرلان‚ شاهین‚ بالابان‚ لکلک‚ قوش‚ قرهقوش‚قرقی‚ کرکس‚ سبزهقبا‚ هدهد‚ حواصیل‚ ماهیخوار و اقسام جغد وموشخوار و غیره. شکار ماهی در ایران رایج است و بیشتر در نقاط زیر صورت میگیرد:1- دریای خزر 2- خلیج فارس 3- دریاچه پریشان. در گیلان 41 نوع ماهی بدین شرح شکار میشود: ماهی سفید‚ سوف‚ سیم‚ کپور‚ آزاد‚گلی‚ کله‚ تیان‚ ماشک‚ قزلآلا‚ پلور‚ ماشی‚ بینو و پلت. در مازندران بیشتر 8نوع ماهی شکار میشود بدین شرح: ماهی سفید‚ سیم‚ سوف‚کپور‚ آزاد‚ اورنج‚ چکا‚ تلاوج. در استرآباد‚ چهار قسم ماهی صیدمیکنند: تلاجی‚ لیش‚ سازان و سفید. علاوه بر شکار ماهیهای فوقهمهساله مقدار فراوانی خاویار در شکارگاههای بحر خزر به دستمیآید که آنرا به شکل خاویار سفید و سیاه در خارج از ایران بخصوص در روسیه شوروی به فروش میرسانند. فصل شکار ماهیدر ایران از 32 آذرماه تا 02 اردیبهشت سال بعد است. در خلیج فارس ماهی خوراک نسبت به بحر خزر کمتر است از اینرو ماهیهایی که در خلیج فارس و رودهای آن شکار میشود کم است و بیشتر برای خوراک اهالی است و اقسام آن از این قرار است: ماهی قباد‚ حلوا‚شوریده‚ سنگسر‚ شئوم‚ رشد‚ گزاف‚ بیدار‚ طار‚ سفید‚ صدف و شور. در دریاچه پریشان که در سهفرسخی کازرون قرار دارد‚ مقدار کمی ماهی شکار میشود. شکار مروارید نیز در بنادر و جزایر ایران از قبیل بندر طاهری‚ عسلویه‚ بستانو و لنگه‚ و جزایر شیخ شعیب و هندرابی و کیش و قشم و خارک و بحرین بعمل میآید. )از جغرافیای اقتصادی کیهان صص 42 - 73 برگرفته از : fa.wikipedia.orgدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهشکارایران1182 بازدید