از هنر سنگ تا هنر سفال

از هنر سنگ تا هنر سفال
محمد ناصری فردپنجشنبه 11 اسفند 1401 | 4 هفته پیشاز هنر سنگ تا هنر سفال مطالعات و بررسی های دو دهه ی ما بر روی نقاشی های کهن غارها و کوه های نقاط مختلف ایران، نشان از یک سیر در هم تنیده از پیام و مضمون در نقاشی های کهن غارها و کوه های ایران و طرح های روی سفالینه های پیش از تاریخ ایران دارد. برای درک و چرایی طرح روی سفالینه ها، حتماً باید رمز گشایی نقاشی های کهن غارها و کوه ها را داشته باشیم؛ که تاکنون از آنها چهره بر گردانده ایم. این در هم تنید گی های ژرف، نشان ازعظمت هنر، تاریخ و فرهنگ ملتی دارد؛ که اندیشه ها و دیده های نمادین خود را به هر شکل ممکن برای آیندگان ثبت و ضبط کرده است و دانشگاه ها و محافل علمی ما از آنها بی اطلاع هستند !؟ دسته‌بندیسایرکلید‌واژههنرسنگسفال10 بازدید