روستای بیدخون

  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
عبدل شعبانیپنجشنبه 29 تير 1396 | 6 سال پیشدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکرمانکلید‌واژهروستایبیدخون1568 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 29 تير 1396 | 6 سال پیش
  • همسایگان هزارقله هزار در جنوب کرمان پس از دریافت نزولات اسمانی ان را سخاوتمندانه بین همسایگان خود تقسیم میکند شهر ها و روستاهای اطراف در اواسط خردادماه هم همچنان از هوای سرد بهاری لذت میبرند و شبها بدون لباس گرم تحمل هوای بیرون غیر ممکن میکند ...
  • باغ سنگیباغی با درختانی که میوه آن سنگ است !
  • خانه کدخدابازسازی خانه قدیمی در روستای تاریخی بهرامجرد در کرمان
  • آبشار راین ( زرد رود)
  • زنبق های وحشی ساردوئیهزنبق های وحشی در اردیبهشت ماه گل می دهند