طبیعت ساردو مرتفع ترین دشت ایران

  • طبیعت ساردو مرتفع ترین دشت ایران
  • طبیعت ساردو مرتفع ترین دشت ایران
مریم محمدی ساردو دوشنبه 14 دی 1394 | 8 سال پیشدشت ساردو بر بلندای کوه های زاگرس جنوبی ،،مرتفع ترین دشت ایران است ودر تابستان ،، گردشگران جنوب ایران را که ازدست گرمای افسار گسیخته در فرارند ،،را در آغوش گرفته وبا کوه های بلندش ،چمنزارها وگندم زار های وسیع وسبزش ،چشمه های جوشان وبسیار سردش ، گلهای وحشی واز همه رنگش ،،میوه های سردسیری و محصولات جالیزی بسیار خوش طعمش ،،هوای خنک با عطر گل محمدی وگیاهان دارویی خوش عطرش ،،،ومردمان سخاوتمند ،مهمان نواز وخوش قلبش ،،،،از مسافران عاشق طبیعت ایران پذیرایی می کند ،،،،،،دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکرمانکلید‌واژهمرتفع تریندشتساردوجیرفت1805 بازدید
عبدل منطقه ای بسیار دلنشین و آرام و سرد حتی در مردادماه از توابع جیرفت (سبزواران )در همسایگی کویر و گرما دوشنبه 14 دی 1394 | 8 سال پیش