جغد كوچك در روستای مه آلود

جغد كوچك در روستای مه آلود
روستا را مه زیبایی فرا گرفته است. هوا به خاطر بارانی كه روستا را سرزنده كرده است، چندان سرد نیست. عطر گیاهان كنار جاده روستا پس از باران همه جا پراكنده است. در میان همه این زیبایی ها این پرنده كه روی تابلو نشسته و به اطراف مینگرد منظره بدیعی ایجاد كرده است.نجمه | يكشنبه 6 دی 13941159 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 6 دی 1394 | 7 سال پیش
عبدل شکار شکارچی . يكشنبه 13 دی 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیجغدمه
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی