جغد كوچك در روستای مه آلود

جغد كوچك در روستای مه آلود
نجمه فرشیيكشنبه 6 دی 1394 | 8 سال پیشروستا را مه زیبایی فرا گرفته است. هوا به خاطر بارانی كه روستا را سرزنده كرده است، چندان سرد نیست. عطر گیاهان كنار جاده روستا پس از باران همه جا پراكنده است. در میان همه این زیبایی ها این پرنده كه روی تابلو نشسته و به اطراف مینگرد منظره بدیعی ایجاد كرده است.دسته‌بندیگیاهان و جانورانکلید‌واژهجغد1485 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 6 دی 1394 | 8 سال پیش
عبدل شکار شکارچی . يكشنبه 13 دی 1394 | 8 سال پیش