طبیعت روستای فراش ساردو

  • طبیعت  روستای فراش ساردو
  • طبیعت  روستای فراش ساردو
  • طبیعت  روستای فراش ساردو
  • طبیعت  روستای فراش ساردو
  • طبیعت  روستای فراش ساردو
مریم محمدی ساردو دوشنبه 23 آذر 1394 | 7 سال پیشدربهشت و مناطق اطراف دارای اب و هوای معتدل و به دلیل وجود کوه های هنزا و سرتشتک و چشمه سارها و باغهای میوه فراوان گردشگران فراوانی را به سوی خود جلب کردهدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکرمانکلید‌واژهروستایفراشساردو1756 بازدید
عبدل طبیعت ارام روستا به دور از هیاهوی شهر واقعا دلنشین ارامبخش و روح افزاستدوشنبه 23 آذر 1394 | 7 سال پیش