طبیعت روستای فراش ساردو

  • طبیعت  روستای فراش ساردو
  • طبیعت  روستای فراش ساردو
  • طبیعت  روستای فراش ساردو
  • طبیعت  روستای فراش ساردو
  • طبیعت  روستای فراش ساردو
دربهشت و مناطق اطراف دارای اب و هوای معتدل و به دلیل وجود کوه های هنزا و سرتشتک و چشمه سارها و باغهای میوه فراوان گردشگران فراوانی را به سوی خود جلب کردهمریم | دوشنبه 23 آذر 13941562 بازدید
عبدل طبیعت ارام روستا به دور از هیاهوی شهر واقعا دلنشین ارامبخش و روح افزاستدوشنبه 23 آذر 1394 | 7 سال پیش
مریم محمدی ساردو مریم محمدی ساردو هموند از شنبه 23 آبان 1394کارشناس حسابداری ،،،وعاشق طبیعت ایران