سواس - فین هرمزگان

سواس - فین هرمزگان
سواس sovas پای ابزاری است بافته شده از سیس sis رشته های بسیار محکمی که کنده و شاخه نخل را پوشانده است درست میشود. استاد کار از سیس ( الیافی بسیار محکم مثل الیاف نارگیل) که از نخل جدا میکنند رشته ای میتابد و سپس بطور استادانه انرا به هم میبافد و برای اینکه الیاف خشن نباشد و پا را ازار ندهد به دور ان الیاف تابیده شده از رشته های برش داده شده پارچه میپیچیدند . این پای ابزار با امدن کفش ها و دمپایی های جدید بدست فراموشی سپرده شده و استادان فن هم تقریبا همگی فوت شده اندfincity89.blogsky.comعبدل | يكشنبه 6 ارديبهشت 13941119 بازدید
گرده افشانی نخیلات خرماگرده افشانی نخیلات خرما با دست انجام میگیرد
آبگیرعمق بعضی از این آبگیر ها به بیش از 3 متر میرسد و مردم در قدیم از آب آن ...
رطب / خرمارطب میوه درخت نخل خرما است
نان محلی رختهرخته نانی است درگویش هرمزگان که بعضی از مناطق انرا رگاگ و بعضی تومشی مینمامند
هاش - فین هرمزگانهاش hash همان آسیاب دستی یا دستاس است که با آن گندم و جو آرد میکردند تا نان بپزند .
واژه کلیدیسواسفینهرمزگان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی