كارگاههای سنتی عبا و گلیم

  • كارگاههای سنتی عبا و گلیم
  • كارگاههای سنتی عبا و گلیم
نجمه فرشیجمعه 21 فروردين 1394 | 8 سال پیشكارگاههای عبا ، جاجیم و گلیم بافی در محمدیه نایین در استان اصفهان قرار دارند و در گذشته رونق خاصی داشته اند بطوریكه در گذشته ای نه چندان دور عباهای نایین به سراسر ایران صادر میشده است. از آنجاییكه این كارگاهها در دل زمین و با معماری خاصی شكل یافته اند،تابستانهای خنك و زمستانهای گرمی دارند. علاوه بر این نور كافی را با توجه به جهتی كه در آن قرار گرفته اند دریافت میكنند. تعدادی از این كارگاهها احیا شده اند و افراد معدودی كه عبابافی را از گذشتگان خود آموخته اند، در این كارگاهها كار میكنند. عبابافان محصولات خود را از پشم و كرك شتر میبافند. از آنجاییكه عبابافان حاضر خوش برخورد و صمیمی رفتار كرده و هنر خود را مقابل چشم جهانگردان ارائه مینمایند، محمدیه نایین احتمالا قسمت خاطره انگیزی برای هر بازدید كننده خواهد شد.دسته‌بندیصنایع دستیاصفهانکلید‌واژهعبابافینایینمسابقه1179 بازدید