بهار نودشه

بهار نودشه
بهار آمد تا بگوید : حتی اگر نمی شود که همیشه سبز ماند ، ولی می توان دوباره و دوباره و دوباره ، سبز و پر شکوفه و پر از جوانه شد ... امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذرم کسی دست نزند... عکاس :حمید نوری60
فرصاد | پنجشنبه 7 اسفند 1393
بابک | جمعه 8 اسفند 139310
چه محله زیبایی است.
عبدل | جمعه 8 اسفند 139310
بسیار زیبا و ارامبخش است همنجایی است که انهایی که غرق شهر و شهر نشینی شده اند ارزوی یک شب ماندنش را دارند
عدنان | جمعه 8 اسفند 139310
جوانه
نودشهشهر زیبای نودشه
نودشهشهر فوق العاده نودشه
نودشهنودشه محله زیبای کاوندان
روستای نَرویروستای نَروی
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
فرصاد حیدریفرصاد حیدریعضویت از جمعه 10 بهمن 1393مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو