روستای شهری کهنه

  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
کوه های روستای شهری کهنه که از رسته کوه های زاگرس سرچشمه میگیرد بسیار جای باصفاو نسبتا بکری استهادی | يكشنبه 26 بهمن 13931090 بازدید
عبدل از اثار پیداست که طوفان و رطوبت (نم) فرسایش ایجاد کرده باید مناطق جنوبی بلوچستان باشدشنبه 2 اسفند 1393 | 8 سال پیش
واژه کلیدیروستایشهریکهنه
هادی کراییهادی کراییهموند از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت