روستای شهری کهنه

  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
هادی کراییيكشنبه 26 بهمن 1393 | 8 سال پیشکوه های روستای شهری کهنه که از رسته کوه های زاگرس سرچشمه میگیرد بسیار جای باصفاو نسبتا بکری استدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاخوزستانکلید‌واژهروستایشهریکهنه1268 بازدید
عبدل از اثار پیداست که طوفان و رطوبت (نم) فرسایش ایجاد کرده باید مناطق جنوبی بلوچستان باشدشنبه 2 اسفند 1393 | 8 سال پیش