اشكفت آب جنت شهر

اشكفت آب جنت شهر
این جاذبه در ارتفاعات كوههای زاگرس مركزی در شمال جنت شهر در ارتفاعت 2500 متری قرار دارد.00
علیرضا دانشجو | يكشنبه 15 مرداد 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هافارس
واژه کلیدیاشكفتجنتشهر
علیرضا دانشجو علیرضا دانشجو عضویت از شنبه 14 مرداد 1391