معماری پلکانی پاوه

معماری پلکانی پاوه
عدنان مرادیيكشنبه 8 مرداد 1391 | 11 سال پیشجاده پاوه به مریواندسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیکرمانشاهکلید‌واژهمعماریپلکانیپاوه1136 بازدید