محله افوشته

محله افوشته
نطنز-افوشته-Natanz کیفیت تصویرFull HD مجتبی | جمعه 25 فروردين 1391
عبدل سلام به مجتبی عزیز کمی بیشتر معرفی میکردی خوب ما امدیم تا نطنز از کدوم ور بیایم افوشته و خدمات داخل روستا تا چه حد است؟ جمعه 25 فروردين 1391 | 10 سال پیش