گل افشان کهیر

گل افشان کهیر
مهدی مخلصیانسه‌شنبه 6 مهر 1389 | 13 سال پیشگل افشان کهیر، در مسیر چابهار به جاسک، نزدیک روستای کهیر. گل افشان ها در واقع چشمه هایی هستند که به جای آب از آنها گل فوران می کند. خروج این گل و خشک شدن آنها به مرور زمان باعث آفرینش تپه هایی شبیه به آتش فشان ها ولی در مقیاس بسیار کوچکتر می شود.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیسیستان و بلوچستانکلید‌واژهافشانکهیر1272 بازدید