آلبالو زارهای کوران

آلبالو زارهای کوران
آلبالو زارهای کورانع بهنام | پنجشنبه 22 اسفند 1387
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.