آلبالو زارهای کوران

آلبالو زارهای کوران
آلبالو زارهای کوران00
ع بهنام | پنجشنبه 22 اسفند 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.