درخت کهن کوران،تیم کهن تهران

درخت کهن کوران،تیم کهن تهران
درخت کهن کوران،تیم کهن تهرانع بهنام | پنجشنبه 15 اسفند 1387
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.