تصویردماوند زیبا در دود تهران!

تصویردماوند زیبا در دود تهران!
ع بهنام رادپنجشنبه 15 اسفند 1387 | 14 سال پیشهوشیار باشیم !دود تهران تا پای دماوند هم رسیده.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاتهرانکلید‌واژهتصویردماوندزیبادودتهران1034 بازدید
محمد خیلی قشنگه ... البته کمی هم آدم رو می ترسونه که کجا داریم زنگی می کنیم .پنجشنبه 15 اسفند 1387 | 14 سال پیش