دور نمای قله آسمان نمای یزد

دور نمای قله آسمان نمای یزد
سعید موحدیچهارشنبه 22 خرداد 1387 | 15 سال پیشدور نمای قله آسمان نما از روستای ده بالا در یک صبح بهاری (اردیبهشت 84) روستای ده بالا از ییلاقات شهرستان تفت در دامنه 3قله معروف یزد (شیر کوه 4075 آسمان نما 3800 و برفخانه 4000 متر ) قرار دارددسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هایزدکلید‌واژهدورنمایقلهآسمانیزد1333 بازدید
مهدی فرهادی ای آرامش كجائی یادت بخیرچهارشنبه 22 خرداد 1387 | 15 سال پیش