زیبایی های کویر

زیبایی های کویر
گیاهانی كه با شرایط سخت كویر وفق پیدا كرده و باعث زیبایی این مناطق شده اندمجید | سه‌شنبه 20 فروردين 1387677 بازدید