زیبایی های کویر

زیبایی های کویر
گیاهانی كه با شرایط سخت كویر وفق پیدا كرده و باعث زیبایی این مناطق شده اند00
مجید | سه‌شنبه 20 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزیباییهایکویر
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386