فنجان نماها،کهن آثار زیستی ایرانیان باستان

فنجان نماها، اولین ظرف های انسان در عصر غار نشینی و ...

فنجان نماها،کهن آثار زیستی ایرانیان باستان
محمد ناصری فردجمعه 5 آذر 1400 | 3 سال پیشCup marks, was the first dishes in caves and The first tool to hit, extract plants Orientation, Record events, constellation mapping and ... Maybe they have a life equal to man. فنجان نماها، اولین ظرف های انسان در عصر غار نشینی و اولین ابزار برای کوبش و عصاره گیری از گیاهان بوده؛ برای جهت نمایی، ثبت رخدادهای زیستی و ایجاد نقشه صورت های فلکی استفاده می شده است. شاید قدمت آنها به درازای عمر انسان باشد. یک فنجان نمای کهن که برای عصاره گیری گیاهان و کوبش ساقه و دانه های خشک گیاهان سنگ گردی را در آن می چرخانده اند. کلید‌واژهفنجاننماهاکهنآثارزیستیایرانیانباستان27844 بازدید