نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی

نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی
خیلی از غارهای ایران بویژه لرستان، نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی هستد؛ که بعلت نداشتن دانش خاص نقاشی های کهن غارها و کوه های ایران و عدم درک پیام ها و مضامین شان، به آنها لقب نقاشی های چوپانی داده ایم. این نگاه غیر علمی و غیر کارشناسی سبب شده تا نقاشی های کهن که شناسنامه های ملی و تکرار ناشدنی ایران هستند. بشدت بد ست قاچاقچیان وافراد ناآگاه به طمع نقشه گنج، نابود شوند. این در حالی است که در اغلب کشورهای جهان، دیدن آنها حتی برای پژوهشگران و دلسوزان، دارای شرایط و ضوابط سخت گیرانه و خاصی است. archaeofeed.comمحمد | پنجشنبه 14 فروردين 1399299 بازدید
رنگین نگاره های pictographs بزکوهی Ibex در غارهای کوهدشت لرستاننقش بزکوهی رنگین نگاره( پیکتوگراف- حدود ده هزار پ.م)، در سبک هنری اندیشه نگار، نوعی خط تصویری، نشانی شاید از کهن ترین اسطوره ی زیست بشر بر روی کره زمین(ماری و ماریانه)، آغاری بر سیر تطورّ خط در ایران
نقش گوزن زرد ایرانی در میان رنگین نگاره های pictographs کهن غارهای کوهدشت لرستاننقش یک گوزن زرد ایرانی که با رنگ قرمز (pictograph) در یکی از غارهای کوهدشت لرستان ایجاد شده است.
کبیرکوهمناظر طبیعی یال جنوبی کبیرکوه
طبیعت ایلامرودخانه ورازان در طاقدیس سمند
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com