نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی

نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی
خیلی از غارهای ایران بویژه لرستان، نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی هستد؛ که بعلت نداشتن دانش خاص نقاشی های کهن غارها و کوه های ایران و عدم درک پیام ها و مضامین شان، به آنها لقب نقاشی های چوپانی داده ایم. این نگاه غیر علمی و غیر کارشناسی سبب شده تا نقاشی های کهن که شناسنامه های ملی و تکرار ناشدنی ایران هستند. بشدت بد ست قاچاقچیان وافراد ناآگاه به طمع نقشه گنج، نابود شوند. این در حالی است که در اغلب کشورهای جهان، دیدن آنها حتی برای پژوهشگران و دلسوزان، دارای شرایط و ضوابط سخت گیرانه و خاصی است. archaeofeed.comمحمد | پنجشنبه 14 فروردين 1399371 بازدید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .