رنگین نگاره های pictographs بزکوهی Ibex در غارهای کوهدشت لرستان

رنگین نگاره های pictographs  بزکوهی Ibex در غارهای کوهدشت لرستان
محمد ناصری فرددوشنبه 4 فروردين 1399 | 4 سال پیشنقش بزکوهی رنگین نگاره pictograph (حدود ده هزار پ.م.)، در سبک هنری اندیشه نگار، نوعی خط تصویری، نشانی شاید از کهن ترین اسطوره ی زیست بشر بر روی کره زمین(ماری و ماریانه)، آغاری بر سیر تطورّ خط در ایران، نقشی قدسی و قابل احترام برای ساکنان فلات ایران و حتی ورای آن طی هزاره ها تاکنون و اعجازی از هنر بشر با پیام هایی عمیق که بدیل آن را شاید درهیچ جای دنیا نتوان یافت! هم اکنون ما این نماد مسحور کننده ی ایرانیان باستان را در قالب یک حیوان ساده و بی پیام تفسیر و تحلیل می کنیم. دانشگاه های باستان شناسی، جامعه شناسی، هنر، انسان شناسی و... از اسرار همراه و درون آن بی خبرند و پژوهشگاه میراث فرهنگی ایران، آنها را نقاشی های چوپانی و فاقد ارزش تاریخی می دانند. تا کنون برای هیچکس سوال نشده که چرا حدود نود درصد نقوش سنگ نگاره های ایران، نقش بزکوهی در سبک هنری اندیشه نگار است؟ چرا بیشترین فراوانی طرح روی سفالینه های پیش از تاریخ ایران را، طرح و نقش بزکوهی سبک هنری اندیشه نگار تشکیل داده است؟ چرا بیشترین نگاه هنر مسحور کننده مفرغ لرستان به بزکوهی است؟ و چرا نگاه قدسی و آیینی آن نزد مردم فلات ایران از گذشته های دور تاکنون ( خالکوبی آن بر دست زنان عشایر لرستان، تکمچی آذربایجان ، سنگ مراد چسباندن و آش نذری کنار نقوش بزکوهی مردم خراسان شمالی، تیمره و شاه فیروز سیرجان و..) آن اسناد دست اول، با همه ی جنگ ها و سلطه های فرهنگی اجتماعی بیگانگان هنوز رنگ نباخته و از غار نشینی انسان تا کنون قابل احترام و دوست داشتنی بوده و است؟ این سوال هایی است که هنوز به آنها پاسخ نداده ایم. شاید منتظر خارجی هایی هستیم تا دستمزدهای نجومی بگیرند و اغلب مفروضات ذهنی خودشان را که هم راستای با منافع استعماری شان است؛ را بعنوان علم بر ما غالب کنند. محل: غارهای کوهدشت لرستانirna.irدسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاغارهاکلید‌واژهگوزن زرد ایرانیpictographسنگ نگار هاغارهای کوهدشت لرستانibexبز کوهی943 بازدید