شهرکدکن از دید ارتفاع

شهرکدکن از دید ارتفاع
مجید رفیعیجمعه 28 فروردين 1394 | 9 سال پیششهرکدکن از توابع شهرستان تربت حیدریه در فاصله 150 کیلومتری مشهد مقدس. زادگاه شیخ فریدالدین عطار کدکنی و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنیدسته‌بندیخراسان رضویجاذبه‌های شهریکلید‌واژهکدکن1243 بازدید