شهرکدکن از دید ارتفاع

شهرکدکن از دید ارتفاع
شهرکدکن از توابع شهرستان تربت حیدریه در فاصله 150 کیلومتری مشهد مقدس. زادگاه شیخ فریدالدین عطار کدکنی و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنیمجید | جمعه 28 فروردين 1394981 بازدید