کاروانسرای نیشابور

کاروانسرای نیشابور
شهروز نباتی سه‌شنبه 27 شهريور 1386 | 16 سال پیشکاروانسرایی که فعلا به موزه و محل فعالیتهای فرهنگی تبدیل شده استدسته بندیکاروان سراهاخراسان رضویواژه کلیدیکاروانسراینیشابور908 بازدید