نقاشی‌های کهن دیواره‌ی کوه‌ها تا طرح روی سفالینه‌های پیش از تاریخ ایران

دیواره‌ی کوهی که برآن نقش یک بزکوهی کهن حک شده و طبیعت شاخ های آن را به دو نیم کرده است.

  • نقاشی‌های کهن دیواره‌ی کوه‌ها تا طرح روی سفالینه‌های پیش از تاریخ ایران
  • نقاشی‌های کهن دیواره‌ی کوه‌ها تا طرح روی سفالینه‌های پیش از تاریخ ایران
محمد ناصری فردپنجشنبه 3 شهريور 1401 | 2 سال پیشدیواره ی کوهی که برآن نقش یک بزکوهی کهن حک شده و طبیعت شاخ های آن را به دو نیم کرده است. در هزاره های بعد همان نقش بزکوهی را با سبک هنری و مضمونی مشابه بر روی کاسه های گـِلی گذشتگان می بینیم که به آن اعتباری همیشگی داده است( ای فرشته ی ناجی ماری و ماریانه به ما فراوانی نعمت بده و از ما محافظت کن). کشف و عکس : محمد ناصری فردکلید‌واژهنقاشی‌های کهندیواره کوه‌هاطرح روی سفالینهپیش از تاریخ ایران23807 بازدید