سکه های ساسانی

  • سکه های ساسانی
  • سکه های ساسانی
  • سکه های ساسانی
  • سکه های ساسانی
  • سکه های ساسانی
سلسله ساسانی آخرین سلسله قدرمت و جهانی ایران بود. آنها خود را نوادگان و وارثان امپراطوری هخامنشیان می‌دانستند. سکه های ساسانی هرمز یکم (273-272 میلادی) ایستاده و یک نیزه را نگه داشته است بهرام اول (276-273) تاج درخشانی پوشیده، و با الهه میترا در ارتباط است بهرام دوم (293-276) به همراه ملکه ای که در پشت سر او ظاهر می شود، در نمایه نشان داده می شود هرمزد (اهورمزد) دوم (309-302) تاجي كه يك عقاب با مرواريد در دهان خود دارد نمایان می کند خسرو دوم (590-628) تاجی بر سر نهاده كه مزیّن شده به بالها، هلال ماه و ستاره آراسته شده است نمای ایران | يكشنبه 3 فروردين 1399593 بازدید