سکه های ساسانی

سلسله ساسانی آخرین سلسله قدرمت و جهانی ایران بود. آنها خود را نوادگان و وارثان امپراطوری هخامنشیان می دانستند

  • سکه های ساسانی
  • سکه های ساسانی
  • سکه های ساسانی
  • سکه های ساسانی
  • سکه های ساسانی
نمای ایران يكشنبه 3 فروردين 1399 | 5 سال پیشسلسله ساسانی آخرین سلسله قدرمت و جهانی ایران بود. آنها خود را نوادگان و وارثان امپراطوری هخامنشیان می‌دانستند. سکه های ساسانی هرمز یکم (273-272 میلادی) ایستاده و یک نیزه را نگه داشته است بهرام اول (276-273) تاج درخشانی پوشیده، و با الهه میترا در ارتباط است بهرام دوم (293-276) به همراه ملکه ای که در پشت سر او ظاهر می شود، در نمایه نشان داده می شود هرمزد (اهورمزد) دوم (309-302) تاجي كه يك عقاب با مرواريد در دهان خود دارد نمایان می کند خسرو دوم (590-628) تاجی بر سر نهاده كه مزیّن شده به بالها، هلال ماه و ستاره آراسته شده است دسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیسایرکلید‌واژهسکه های ساسانیهرمز یکمبهرام اولبهرام دومهرمزد دومخسرو دوم39121 بازدید
یک امپراتوری تازه متولد، امپراتوری روم و سرزمین هایش را به تسخیر خود درآوردفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانیک امپراتوری تازه متولد، امپراتوری روم و سرزمین هایش را به تسخیر خود درآورددر قرن ششم میلادی، قدرت نظامی و فرهنگی ساسانیان با پادشاهی خسرو اول، که در سال 531 میلادی به قدرت رسید، به اوج خود رسید
قلعۀ ساسانی گرمهدریاچه کویر دریاچه کویر قلعۀ ساسانی گرمهیکی از مناطق گردشگری گرمه، قلعه‌ای قدیمی ساخته‌شده از گل، خشت و سنگ است.
درگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان,شهربیشاپور،کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش دومپروین هاوشپروین هاوشدرگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان,شهربیشاپور،کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش دومخلق بسیاری از آثار هنری از جمله نقش برجسته ها و کتیبه ها در دوره ساسانی به طور مستقیم نتیجه اتفاقات سیاسی و اجتماعی این دوره بوده است و شاهان ساسانی جهت گزارش این رویدادها به آیندگان و جاودانه کردن خود در تاریخ به خلق این آثار هنری اقدام کرده اند.
درگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان، شهربیشاپور، کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش نخستپروین هاوشپروین هاوشدرگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان، شهربیشاپور، کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش نخستپس از فروپاشی حکومت پارتیان به دست اردشیر بابکان ،در اوایل قرن سوم میلادی،قدرتی جدید به نام سلسله ساسانی روی کار آمد.بنیان تعدادی از شهر های تاریخی ایران به دو پادشاه نخستین این سلسله ،اردشیر و شاپور منسوب است که ساخت هر یک از این شهر ها اهدافی را دنبال میکرد.