شباهت سفالینه های ماقبل تاریخس با نقوش سنگ نگاره های ایران

شباهت سفالینه های ماقبل تاریخس با نقوش سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فردسه‌شنبه 1 بهمن 1392 | 10 سال پیششباهت بسیار نزدیك و فوق العاده شگفت انگیر طرح روی سفالینه ی انیمیشن شهر سوخته ( 5000 ق) با نقوش سنگ نگاره های تیمره ( 8000 ق) كه بزكوهی جست می زند تا از درختچه ی گیاه هوم Ephedera ، گیاه مانایی بخورد. طرح روی سنگ پنج بزكوهی را در پنج حالت متفاوت نشان می دهد كه دقیقا همین پنج حالت بر روی طرح سفال انیمیشن هم تكرار شده است كه با چرخاندن سفال حركات ممتد پرش و چینش گیاه را نشان می دهد. به نظر نگارنده، هنرمندان در قالب تصاویرانتقال پیام داده اند و با تاریخ سخن گفته اند. ای فرشته ی ناجی مشی و مشیانه ( ماری و ماریانه) از این گیاه مانایی بخور تا جاودانه بمانی! شگفتی دیگر این آثار، پیوستگی پیامی، گستره ی قلمرو جغرافیایی و زمانی بسیار طولانی از یكدیگر است، به گونه ای كه گویی یك هنرمند خالق این آثار مسحور كننده است. خلق چنین آثارهنری بی بدیل، نشان از عظمت و بزرگی یك ملت دارد. محل سنگ نگاره : تیمره ( كوه های اطراف خمین) كشف و عكس: نگارنده تاریخ: 10.25. 92 دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاسیستان و بلوچستانکلید‌واژهشباهتسفالینههایماقبلتاریخسنقوشسنگنگارهایران1656 بازدید
نمای ایران بسیار بسیار سپاسسه‌شنبه 1 بهمن 1392 | 10 سال پیش