شباهت سفالینه های ماقبل تاریخس با نقوش سنگ نگاره های ایران

شباهت بسیار نزدیك و فوق العاده شگفت انگیر طرح روی سفالینه ی انیمیشن شهر سوخته ( 5000 ق) با نقوش سنگ نگاره های تیمره ( 8000 ق) كه بزكوهی جست می زند تا ...

شباهت سفالینه های ماقبل تاریخس با نقوش سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فردسه‌شنبه 1 بهمن 1392 | 11 سال پیششباهت بسیار نزدیك و فوق العاده شگفت انگیر طرح روی سفالینه ی انیمیشن شهر سوخته ( 5000 ق) با نقوش سنگ نگاره های تیمره ( 8000 ق) كه بزكوهی جست می زند تا از درختچه ی گیاه هوم Ephedera ، گیاه مانایی بخورد. طرح روی سنگ پنج بزكوهی را در پنج حالت متفاوت نشان می دهد كه دقیقا همین پنج حالت بر روی طرح سفال انیمیشن هم تكرار شده است كه با چرخاندن سفال حركات ممتد پرش و چینش گیاه را نشان می دهد. به نظر نگارنده، هنرمندان در قالب تصاویرانتقال پیام داده اند و با تاریخ سخن گفته اند. ای فرشته ی ناجی مشی و مشیانه ( ماری و ماریانه) از این گیاه مانایی بخور تا جاودانه بمانی! شگفتی دیگر این آثار، پیوستگی پیامی، گستره ی قلمرو جغرافیایی و زمانی بسیار طولانی از یكدیگر است، به گونه ای كه گویی یك هنرمند خالق این آثار مسحور كننده است. خلق چنین آثارهنری بی بدیل، نشان از عظمت و بزرگی یك ملت دارد. محل سنگ نگاره : تیمره ( كوه های اطراف خمین) كشف و عكس: نگارنده تاریخ: 10.25. 92 دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاسیستان و بلوچستانکلید‌واژهشباهتسفالینههایماقبلتاریخسنقوشسنگنگارهایران69345 بازدید
نمای ایران بسیار بسیار سپاسسه‌شنبه 1 بهمن 1392 | 11 سال پیش
ساحل پزم‌فاطمه جداریفاطمه جداریساحل پزم‌ساحل پزم تیاب یکی از زیباترین سواحل دریای عمان
جاده شهرکرد - ناغان - ایذهجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیجاده شهرکرد - ناغان - ایذهجاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد
به یاد شهیدان راه طبیعتبابک ارجمندیبابک ارجمندیبه یاد شهیدان راه طبیعتیکی از عزیزان محیط بان منطقه حفاظت شده لار
درخت کهنسالنجمه فرشینجمه فرشیدرخت کهنسالدرختان کهنسال این دره وسیع یک به یک آتش زده شده اند.
کوه های مریخی چابهارحمزه مرادیحمزه مرادیکوه های مریخی چابهاراین کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد
شالیزار شهر راسکعطاءاله بليده ئيعطاءاله بليده ئيشالیزار شهر راسکشالیزارهای جنوب بلوچستان
تقی قاسمیتقی قاسمیبه مناسبت روز جهانی زمین پاکزمین،خاکستری است؛آسمان خاکستری،در زمانه خاکستری،به کدام فردای سبز می اندیشیم؟  انسان امروز،می اندیشد که مالک زمین است،حال آنکه خود،روزی خوراک زمین خواهد شد.
بی زباننجمه فرشینجمه فرشیبی زباندرختان نمیتوانند از درد خویش سخن بگویند.