جوغن Joghan چیست؟

جوغن Joghan چیست؟
محمد ناصری فردجمعه 16 دی 1401 | 5 ماه پیشجوغن Joghan چیست؟ در گذشته هـای دور تا دوره ی سلجوقی بر روی بعضی سنگ قبرهای مردگـان، گـودی هایی ایجـاد می کرده اند و در آنهـا آب یا دانه برای پرندگان می ریخته اند؛ تا مـردگان مشمول پاداش خیر شوند. به آن گودی ها، جوغـن Joghan می گفته اند کـه هنوز هم بر روی بعضی سنگ قبرها دیده می شود. این گودی ها، هیج ارتباط منطقی و علمی با کد یا وجود گنج ندارند و با فنجان نماها cup marks که از قدمت، کارکردهای گوناگون و گستره اقلیمی زیاد برخوردار بوده اند؛ بسیار تفاوت دارند. دسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاکلید‌واژهجوغنJoghan94 بازدید