مردمانی که سخن ها در دل تاریخ دارند و ما نمی دانیم.

مردمانی که سخن ها در دل تاریخ دارند و ما نمی دانیم.
محمد ناصری فرددوشنبه 3 مرداد 1401 | 7 ماه پیشنقش دو اسب اصیل ایرانی یکی در پله پیشکش های تخت جمشید و دیگری در کوه های تیمره، شگفت آنکه دُم هر دو اسب را گره زده اند که حاوی پیام های خاص هستند؛ با توجه به اینکه نمونه تیمره خیلی کهن تر است (وجود علامت خط سطری)؛ به نظر شما چه پیام مشترکی در دل این هر دو نمایش نمادگونه کهن نهفته است؟ کلید‌واژهpictographتیمره10 بازدید