موزه ها در باد، رمزها بر سنگ

  • موزه ها در باد، رمزها بر سنگ
  • موزه ها در باد، رمزها بر سنگ
محمد ناصری فردسه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401 | 3 سال پیشبه مناسبت روز جهانـــی مــــوزه موزه هایی در باد، رمزها بر سنگ Museums in the wind, codes on the stone بزرگترین تک نقش بزکوهی ایران(سبک هنری اندیشه نگار) در قالب یک کد (The Ibex code) با شاخ های موج گونه ی آب بر فراز کوهی مشرف بر گذر آب رودخانه، نمادی از آبخواهی، زایندگی و برکت( حدود هزاره چهارم پ.م)، که رد پای همگون آن را با شباهت ها و پیام های یک سان در هزاره های بعد بر روی طرح سفالنیه های پیش از تاریخ ایران، بویژه سیلک، ابریشم (هزاره سوم پ.م) هم متعدد می بینیم. این پیوندها و پیام های درهم تنیده در قالب نوعی خطوطی تصویری ( pictogram) که ریشه در باورهای اسطوره ای( ماری و ماریانه) ایرانیان باستان دارند؛ رازی است که تاکنون دیده نشده و نشان از عمق اندیشه و نگاه هنری گذشتگان دارند. چه زیبا و هوشمندانه با چند خط ساده، مضامینی گسترده، همگانی و ژرف را طی هزاره ها انتقال داده اند؟!کلید‌واژهموزهبادرمزهاسنگMuseumsthewindcodesstone25291 بازدید