سنگ نگاره های کهن بویین زهرا

گفتنی است که وسیله نقلیه ما ساعت ده صبح زمستان 1390 وسط کوه های بویین زهرا به گل فرو رفت و تا حدود ساعت سه بعد از ظهر در گل جدل می کردیم. اگر همت و جوانمردی چوپان ها نبود،معلوم نبود چه سر نوشتی برایمان رقم می خورد.می خورد.

سنگ نگاره های کهن بویین زهرا
محمد ناصری فرددوشنبه 29 فروردين 1401 | 3 سال پیش نگارنده در کنار دیواره ی کوهی در محوطه ای از سنگ نگاره های اطراف بویین زهرا، که طی هزاره ها پر از نقش های کهن و گوناگون شده و بیشترین نقش های تکراری چون دیگر نقاط ایران، بزکوهی در سبک هنری اندیشه نگار است . گفتنی است که وسیله نقلیه ما ساعت ده صبح زمستان 1390 وسط کوه های بویین زهرا به گل فرو رفت و تا حدود ساعت سه بعد از ظهر در گل جدل می کردیم. اگر همت و جوانمردی چوپان ها نبود،معلوم نبود چه سر نوشتی برایمان رقم نگارنده در کنار دیواره ی کوهی در محوطه ای از سنگ نگاره های اطراف بویین زهرا، که طی هزاره ها پر از نقش های کهن و گوناگون شده و بیشترین نقش های تکراری چون دیگر نقاط ایران، بزکوهی در سبک هنری اندیشه نگار است . گفتنی است که وسیله نقلیه ما ساعت ده صبح زمستان 1390 وسط کوه های بویین زهرا به گل فرو رفت و تا حدود ساعت سه بعد از ظهر در گل جدل می کردیم. اگر همت و جوانمردی چوپان ها نبود،معلوم نبود چه سر نوشتی برایمان رقم می خورد.کلید‌واژهسنگ نگارهبویین زهرا25769 بازدید