رد پای نقش بزکوهی اندیشه نگار و همگون با نقوش بزکوهی ایران باستان در قطب شما

رد پای نقش بزکوهی اندیشه نگار و همگون با نقوش بزکوهی ایران باستان در قطب شما

رد پای نقش بزکوهی اندیشه نگار و همگون با نقوش بزکوهی ایران باستان در قطب شما
محمد ناصری فردشنبه 20 آذر 1400 | 3 سال پیشنقش دو بزکوهی در سبک های هنری اندیشه نگار ideogram با شباهت های ظاهری و پیام های یکسان ( گویی هر دو اثر را یک هنرمند خلق کرده است !)، یکی در تیمره ( مرکز ایران) و دیگری در قطب شمال، که می تواند نشان از سیر و کوچ ایرانیان باستان ( بزکوهی نماد ایران باستان) به آن سرزمین های بسیار دور دست داشته باشد.کلید‌واژهپاینقشبزکوهیاندیشهنگارهمگوننقوشایرانباستانقطبشما27740 بازدید